Zmluvné podmienky

Spoločnosť Garrett Motion Inc. vás autorizuje kopírovať dokumenty publikované spoločnosťou Garrett Motion Inc. na internete iba na osobné alebo nekomerčné použitie za predpokladu, že akákoľvek vami zhotovená kópia takýchto dokumentov si zachová všetky oznámenia o autorských právach a iné vlastnícke upozornenia obsiahnuté v tomto dokumente.

Posledná aktualizácia 25 Júl, 2019

Zmluvné podmienky

Podrobnosti o autorizáciách, ktoré poskytujeme v súvislosti s našimi údajmi

Oznámenie o autorských právach Garrett Motion

Spoločnosť Garrett Motion Inc. vás autorizuje kopírovať dokumenty publikované spoločnosťou Garrett Motion Inc. na internete iba na osobné alebo nekomerčné použitie za predpokladu, že akákoľvek vami zhotovená kópia takýchto dokumentov si zachová všetky oznámenia o autorských právach a iné vlastnícke upozornenia obsiahnuté v tomto dokumente. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, nič uvedené v tomto odseku sa nesmie vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na základe autorských práv spoločnosti Garrett Motion Inc. Žiadny materiál dostupný na webovej stránke spoločnosti Garrett Motion Inc. sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Garrett Motion Inc. ukladať ani prenášať akýmkoľvek spôsobom (okrem iného vrátane elektronických, mechanických, skenovacích, kopírovacích alebo záznamových prostriedkov).

Vyhlásenie o ochranných známkach a právach duševného vlastníctva

Značka Garrett, logo Garrett Advancing Motion a všetky názvy produktov uvedené na našich webových stránkach patria medzi ochranné známky a/alebo servisné značky vlastnené spoločnosťou Garrett Transportation I Inc., dcérskou spoločnosťou Garrett Motion Inc. V súvislosti s materiálmi obsiahnutými na akejkoľvek webovej stránke Garrett Motion nie je udelená žiadna ochranná známka alebo servisná značka ani iná licencia.

Nič uvedené v tomto dokumente sa nesmie vykladať tak, že by implicitne, uplatnením právnych prekážok alebo inak poskytovalo akúkoľvek licenciu k akémukoľvek patentu, ochrannej známke alebo inému právu duševného vlastníctva spoločnosti Garrett Motion Inc. alebo akejkoľvek tretej strany. Garrett Motion Inc. nevyhlasuje ani nezaručuje, že akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke neporuší žiadny takýto patent, ochrannú známku alebo iné práva duševného vlastníctva spoločnosti Garrett Motion Inc. ani žiadnej tretej strany.

Všeobecné právne informácie

Ak si prezeráte webovú stránku Garrett Motion Inc. a zareagujete prostredníctvom nejakej informácie (s výnimkou osobných údajov, ktoré sú riešené v rámci Zásad ochrany osobných údajov na internete) vrátane otázok, pripomienok alebo návrhov týkajúcich sa obsahu webovej stránky Garrett Motion Inc., takáto informácia sa bude považovať za nedôvernú a spoločnosť Garrett Motion Inc. nemá v súvislosti s ňou nijaký záväzok a môže slobodne reprodukovať, používať, zverejňovať a distribuovať túto informáciu ostatným bez obmedzenia. Spoločnosť Garrett Motion Inc. môže voľne využívať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v takýchto informáciách na akýkoľvek účel, okrem iného vrátane vývoja, výroby a marketingu produktov obsahujúcich takéto informácie.

GARRETT MOTION INC. NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYJADRENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ, TÝKAJÚCE SA OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO AKEJKOĽVEK POVAHY, POKIAĽ IDE O INFORMÁCIE ALEBO PRODUKT, NA KTORÝ SA TIETO INFORMÁCIE VZŤAHUJÚ. Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať typografické nepresnosti.

Za žiadnych okolností nebude spoločnosť Garrett Motion Inc. zodpovedná voči žiadnej osobe alebo podnikateľskému subjektu za akékoľvek priame, nepriame, špeciálne, náhodné, následné alebo iné škody vzniknuté na základe použitia tejto webovej stránky alebo akejkoľvek inej webovej stránky, na ktorú je webová stránka Garrett Motion Inc. prepojená, okrem iného vrátane akýchkoľvek ušlých ziskov, prerušenia podnikania alebo straty programov či informácií, aj keby spoločnosť Garrett Motion Inc. bola o možnosti vzniku takýchto škôd výslovne informovaná.