Garrett Presov sa stáva oficiálnym univerzitným partnerom pre vzdelávanie budúcich inžinierov

Výrobný závod spoločnosti Garrett v Prešove urobil krok vpred v podpore mladých technických talentov podpísaním oficiálnej zmluvy o spolupráci s prestížnou Technickou univerzitou v Košiciach.

Slávnostná autogramiáda sa konala 3. septembra 2020, keď Marián Vazur, riaditeľ závodu v Prešove, hostil dekana univerity Jozefa Živčáka a jeho prodekanov. „Naším cieľom v Garrette je inšpirovať budúcu generáciu technologických vynálezcov, inovátorov a lídrov, ktorí môžu zmeniť svoje miestne komunity a svet ako celok,“ vysvetlil Marián Vazur. „Zároveň bude tento cieľ podporený spoluprácou študentov s pridelenými mentormi z Garrettu na ich diplomových prácach, ďalej objavovaním tém týkajúcich sa produktov a výrobných procesov spoločnosti a rozvíjaním praxe potrebnej pre úspešné ukončenie štúdia a budúcu kariéru.“

„Sme radi, že môžeme rozšíriť technické zručnosti študentov, ktorí budú čoskoro absolventmi tejto univerzity, tým, že im osobne predstavíme Garrett a preukážeme naše výrobné schopnosti.“

Návštevníci absolvovali krátku prehliadku výrobného závodu v Prešove a dozvedeli sa tak viac o výrobných procesoch a technologických možnostiach daného miesta. Potom manažment spoločnosti Garrett so zástupcami univerzity diskutovali o konkrétnych projektoch, z ktorých sa mnohé týkali priemyslu 4.0, automatizácie či robotizácie, a ktoré umožnia študentom stráviť čas so zamestnancami spoločnosti Garrett z rôznych oddelení, vrátane výroby, kvality i údržby a získať cenné odborné znalosti. Spoločné aktivity pomôžu aj technickým zamestnancom spoločnosti Garrett v ďalšom rozvoji zručností a profesionálnom raste, pretože budú vzdelávať budúcich technikov a inžinierov.

Technická univerzita v Košiciach ponúka širokú škálu vzdelávacích, vedeckých a výskumných potrieb nielen v regióne východného Slovenska, ale na celom Slovensku a v strednej Európe.

Partnerstvo s univerzitou pokračuje v zapojení sa Garrettu do STEM programu (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a je v súlade s iniciatívou spoločnosti WeCare4.