Notă de informare

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul colectării datelor prin intermediul formularului online pentru participarea la programul The next generation of innovators.

 

Garrett Motion International Services SRL, cu sediul în București, Strada George Constantinescu nr. 4B și 2-4, Sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2745/2009, având Cod Unic de Identificare RO25215790, cont bancar nr. RO49FTSB6448000071002RON deschis la BNP Paribas România, în calitate de operator de date cu caracter personal (”Garrett Motion”) și Fundația Leaders, cu sediul în Str. Mihai Eminescu, nr. 90, ap. 8, sector 2, București, România, având Cod Unic de Identificare 13136455, cont bancar nr. RO44BACX0000000031127310 deschis la Unicredit Bank (”Leaders”), în calitate de operatori asociați, prelucrează datele dvs. cu caracter personal în contextul înscrierii și participării dvs. la programul The next generation of innovators (”Programul”).

Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt desfășurate în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”) și a celorlalte reglementari aplicabile în materie.

Garrett Motion este entitatea de drept privat care administrează platforma web https://www.garrettmotion.com, prin intermediul căreia sunt colectate și prelucrate datele dvs. cu caracter personal atunci când alegeți să vă înscrieți în Program prin completarea formularului de înscriere.

Leaders este persoana juridică fără scop lucrativ constituită sub forma unei fundații, care desfășoară activități specifice de training și educație și care este răspunzătoare de realizarea, organizarea și implementarea Programului, precum și de gestionarea procesului de selecție a persoanelor care completează și transmit formularul online în vederea participării la Program.

Aceasta notă de informare se refera la prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Garrett Motion în mod specific în legătura cu gestionarea și desfășurarea înscrierii dvs. online în vederea participării la Program. Pentru a afla mai multe detalii în legătura cu modul în care Garrett Motion prelucrează date cu caracter personal in alte situații, puteți accesa oricând Politica de confidențialitate disponibilă prin accesarea următorului link.

De asemenea, vă rugam să aveți în vedere că Garrett Motion participă la dezvoltarea Programului și implicit la îndeplinirea scopului prelucrării doar prin punerea la dispoziție a mijlocului de prelucrare, anume a platformei web prin intermediul căreia sunt colectate datele dvs. cu caracter personal, fără a mai exercita o altă influență sau putere decizională asupra fluxului prelucrării. În continuare, după colectarea datelor dvs. prin intermediul platformei, Programul va fi  desfășurat în totalitate potrivit deciziilor, scopurilor și mijloacelor Leaders, aceasta fundație având calitatea de operator de date, cu toate obligațiile si responsabilitățile ce îi revin conform GDPR. Pentru a afla mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Leaders ulterior momentului completării și transmiterii formularului de participare la Program, în vederea derulării Programului, vă rugăm să accesați site-ul Leaders, prin accesarea următorului link.

 

1.Scopul și temeiul prelucrării

Garrett Motion si Leaders, în calitate de operatori asociați, prelucrează datele dvs. cu caracter personal în baza interesului legitim al acestora în vederea îndeplinirii scopului educațional constând în dezvoltarea Programului și gestionarea înscrierii dvs. la Program pentru creșterea competențelor necesare pe piața de muncă pentru profesiile cu profil tehnic și economic.

De asemenea, Leaders, în calitate de operator independent, prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru realizarea, organizarea și implementarea programelor educaționale, constând în cursuri non-formale privind cunoașterea de sine, planificare și viziune, comunicare, adaptabilitate și empatie în vederea creșterii competențelor necesare pe piața de muncă a participanților la Program, în acord cu obiectul de activitate a Leaders constând în desfășurarea de activități specifice de training și educație, astfel cum aceste activități de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt detaliate pe site-ul Leaders şi sunt accesibile la următorul link.

 

2.Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal furnizate prin completarea formularului online de înscriere în Program sunt dezvăluite Leaders pentru scopul menționat la secțiunea 1 de mai sus.

De asemenea, datele dvs. cu caracter personal pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți în situații precum: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Garrett Motion, care solicită Garrett Motion să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi, de exemplu, ANAF, ANSPDCP, ANPC; sau (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Garrett Motion sau ale altor entități sau persoane, când datele vor fi transmise către entități precum instanțe de judecată.

 

3.Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Garrett Motion va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că datele prelucrate în contextul înscrierii la Program vor fi prelucrate din momentul înscrierii în program până la încheierea programului în iunie 2021.

Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Garrett Motion nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica anonimizarea sau distrugerea acestora.

 

4.Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

 

5.Refuzul furnizării datelor și consecințele acestuia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara în vederea înscrierii în Program, potrivit scopul menționat mai sus la secțiunea 1. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea Garrett Motion de a înregistra cererea dvs. de înscriere în Program și, implicit, de a o transmite mai departe către Leaders în vederea realizării procesului de selecție.

 

6.Securitatea prelucrării datelor

Garrett Motion vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 

7. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b)Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g)Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă:

Garrett Motion Privacy
Z.A. La Pièce 16,
Rolle, VD, 1180
Switzerland

sau prin e-mail la Privacy@GarrettMotion.com.

De asemenea, în contextul prelucrării datelor și de către Leaders, în calitate de operator asociat al Garrett Motion, beneficiați de aceleași drepturi astfel cum aceste sunt detaliate mai sus. Astfel, aveți oricând posibilitatea de a obține mai multe informații privind prelucrarea datelor de către Leaders prin accesarea următorului link sau la următoarele detalii de contact: office@leaders.ro

 

Reprezentantul Societății

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către privacy@garrettmotion.com >> în limba engleza, sau către Reprezentantul Societății, Constanţa Nazarcu, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: constanta.nazarcu@GarrettMotion.com, în limba română.