டர்போசார்ஜர் அமைப்பில் உள்ள பிரச்சனையைக் கண்டறிய உதவும் வழிகாட்டி

டர்போசார்ஜர் அமைப்பை சோதித்தல்

விருப்பத்தை தேர்வுசெய்யவும்